SF Fredensborgs valgprogram for KV21

Reelle minimumsnormeringer

Vi skal trygt kunne aflevere vores børn til 1 pædagogisk medarbejder for hver 3 børn i vuggestuen og 1 pædagogisk medarbejder for hver 6 børn i børnehaven. Det skal gælde for hver enkelt daginstitution i kommunen. Alle børn skal kunne udvikle sig i trygge rammer.

Vi vil hæve antallet af uddannede pædagoger og assistenter til 60%.

SF ønsker fortsat ekstra normeringer i socialt udsatte områder. 


Max 24 i klassen eller to lærere

Mere tid til det enkelte barn og fællesskabet i klassen. Derfor arbejder vi for max 24 elever i klassen eller flere to-lærer-timer i kombination med kortere skoledage. Alle børn skal kunne udvikle sig og blive dygtige. Alle elever skal kunne bestå afgangsprøven, så de kan komme videre med en ungdomsuddannelse.

Forældrene skal kunne bestemme skolestart for deres børn.

Alle elever i indskolingen skal opleve et længere forløb med musisk læring i skoletiden på egen skole og i samarbejde med musikskolens undervisere.


Værdig omsorg for ældre

Uddannet personale i faste teams skaber tryghed. Vi skal have flere uddannede, fuldtidsansatte SOSU-medarbejdere på vores plejehjem.

Ufaglærte skal tilbydes opkvalificering til SOSU-hjælpere eller SOSU-assistenter med voksenelevløn. Personalet skal opnormeres, hvor der er størst behov.

Vi skal fastholde og tiltrække nye ansatte ved at tilbyde bedre arbejdsforhold, mere ansvar og tid til efteruddannelse.

Vi skal have en bedre aktivering af plejekrævende ældre så førlighed og færdigheder bevares.

I hjemmeplejen skal borgeren møde et kendt ansigt. Derfor skal hjemmeplejen også organiseres i faste teams. Der skal være tid til, at hjemmeplejen kan give lidt ekstra tid til en borger, der har brug for en snak eller en ekstra hjælp.


Grøn fremtid

Fredensborg Kommune skal bidrage aktivt til landets målsætning om 70 % reduktion af CO2 i 2030.

Olie og gas til opvarmning skal erstattes af vedvarende energiløsninger. SF vil kæmpe for en ambitiøs varmeplan med meget mindre udledning af klimagasser. Olie og naturgas skal udskiftes med solvarme, jordvarme og varmepumper, og fjernvarmen skal udbygges.

Flere ladestandere til elbiler. Vi vil fremme el-biler ved at arbejde for flere ladestandere på offentlige parkeringspladser og ved etageejendomme. Vi vil sikre god bil- og cykelparkering ved kollektive trafikknudepunkter.

Byg CO2-venligt: Mere træ og mindre beton. Fremtidigt byggeri skal være bæredygtigt.

Nænsom byudvikling: Kvalitet fremfor tæt og højt byggeri.

Landbrug, industri, boligforeninger og borgere inviteres til samarbejde om at nedbringe CO2. SF støtter klimakonferencer med opprioritering af kommunens rådgivning til borgere og virksomheder om, hvordan vi alle kan spare på energien og nedsætte vores CO2-udslip.


Vild natur og større oplevelser

Mere vild natur fx i Langstrup Mose og på kommunens arealer og i vejkanter.

Frugttræer langs stier i hver by.

Flere cykelstier, bl.a. til Karlebo og Hillerød. Vi ønsker stier mellem land og by, så familier med børn kan cykle ind i landet uden at blive presset af biler. Man skal kunne cykle til arbejde eller uddannelse i Hillerød, og børn skal kunne cykle til skolen i Karlebo.

Lettere adgang til naturen.

Mere tryghed

Styrk den boligsociale indsats, så trygheden øges.

Giv håndholdt uddannelsesvejledning og mentorordning til unge på vej i kriminalitet.

Styrk den enkeltes sociale netværk bl.a. ved Frivillighedscenterets medvirken.


Fra ulighed til mulighed

Borgerrådgiver skal sikre borgernes rettigheder.

Mennesket før systemet – jobindsatsen skal tage udgangspunkt i den enkeltes ønsker og drømme, så de inspireres til uddannelse og job. Borgerne skal mødes med respekt og inddrages i løsningen af hele deres problemkompleks. Tilgangen skal ske med et helhedssyn på det enkelte menneske, så indsatsen bliver sammenhængende og forebyggende.

Der skal satses massivt på revalidering, opkvalificering og andre uddannelsestilbud. Arbejdsløses rettigheder skal i fokus og helhedssynet på det enkelte menneske skal fastholdes.

SF vil modvirke børnefattigdom. Udsatte børn, unge og deres familier skal sikres tidlig og forebyggende indsatser ved godt tværfagligt samarbejde.

Hvor skal pengene komme fra?

Kommunen har en god økonomi, hvor der er plads til at forbedre velfærden og klimaet med den nuværende skatteprocent. SF vil hvert år kæmpe for gradvist at realisere vores politiske ønsker.

Kommunen skal kun købe konsulenter, hvis det er helt nødvendigt.

Udvikle demokrati og kultur

Styrk biblioteker og medborgerhuse i alle bysamfund. SF vil kæmpe for at styrke biblioteker og kulturhuse i de fire byområder i et tæt samarbejde med foreningerne.

Styrk samarbejdet mellem skoler, daginstitutioner, kulturinstitutioner og foreninger SF vil kæmpe for at udvikle samarbejdet og en frugtbar vekselvirkning mellem kommunens skoler og dagtilbud og de kulturbærende institutioner med aktiv inddragelse af frivillige ressourcepersoner.

Åbenhed og samarbejde mellem forskellige kulturer i kommunen. SF vil kæmpe for at øge den aktive deltagelse i demokrati og fællesskaber med fokus på fællesarrangementer på tværs af kulturer og etnisk mangfoldighed.

Det vil SF arbejde for i kommunens byer og land

Nivå

  • Generationernes Hus med svømmehal og kulturhus med plads til fællesskab, kultur og værksteder i bymidten.

Fredensborg

  • Nyt bibliotek med mødested for borgerne
  • Legeplads i bymidten
  • Bus til Nivå med svømmehal

Kokkedal

  • Nyt bibliotek fx ved Medborgerhuset. Kokkedal er det eneste bysamfund i kommunen uden bibliotek.

Humlebæk

  • Nyt bibliotek og kulturhus i samspil med KulturStationen
  • Legeplads i bymidten
Landet
  • Cykelstier mellem land og by
  • Karlebo Skole skal fortsætte som skole, og tomme lokaler skal anvendes til andre formål

Uddybende om SF's kulturpolitik

Uddybende om SF's integrationspolitik

Uddybende om SF's socialpolitik