Uddybende om SFs kulturpolitik:

Et stærkt foreningsliv og øget almen og solidarisk borgerdannelse 

Kultur skal komme nedefra. Man (kommunen) skal huske at ”vande frøene”. Ikke os - dem, hellere sammen. 

De konkrete rammer skal støttes inden for alle kulturområder, ikke kun fx sport. 

Bibliotekerne skal styrkes i alle fire byområder, dels i deres grundfunktion som oplysnings- og formidlingscentre, dels så de i højere grad bliver kulturelle centre og indgår i et tæt samarbejde med Medborgerhuse. 

Kommunen skal vedligeholde og bakke op om ildsjælene, arbejdet bliver lettere og mere konstruktivt med et positivt fokus. Fødekæden skal sikres og kommunen skal aktivt sørge for at de unge holdes orienteret om foreningslivet og dets muligheder. 

Der skal etableres lokaludvalg, som kan give input til kommunen og være lokalsamfundets aktive stemme over for kommunen. 

Kommunen skal støtte foreningslivet i udvikling med fleksible muligheder og fortsat synliggørelse. Gøre det mere ”moderne” med udvidede åbningstider (fx ved at udlevere nøgler til lokalerne), koordinere bedre mellem aktiviteter, så familien får nemmere betingelser, være lydhør over for nytænkning og behov. 

Kommunen skal have en kultur- og frivilligheds koordinator, der er tovholder for foreningerne.

Ambitionen er at skabe et ”paraply-netværk” for alle foreninger i hvert af bysamfundene. ”Paraplynetværket” skal styrke samlende initiativer, som kan skabe liv og aktiviteter sammen. 

Der skal være en bedre kommunal orientering om lokalområderne og deres ressourcer, tilbud og potentialer til folk uden for lokalområdet. 

Åbne og samarbejdende kulturinstitutioner og plads til nye, frie og kreative initiativer 

Fokus på samarbejdet og den potentielle vekselvirkning mellem kommunens skoler / dagtilbud og kulturbærende institutioner: 

Systematisk samarbejde mellem skole og dagtilbud i forhold til bibliotekerne, musik-, billed- og dramaskolen, museerne og amatørteaterscenen, med det formål at forventningsafstemme og forbedre tilbuddene til institutionerne, så kunst og kultur tænkes aktivt ind i forhold til læring og formidling. I forlængelse heraf aktiv markedsføring og koordinering af kulturtilbud i kommunen. Forudsætter en lydhør og interesseret skole- og kulturforvaltning. 

Nye og kreative initiativer, et eksempel: 

Alle elever i indskolingen skal opleve et længere forløb med musisk læring i skoletiden og på egen skole men i tæt samarbejde med musikskolens undervisere, og herunder tilbydes undervisning på et instrument på årgangs- eller klassebasis. Dette kan aktivt medvirke til at udvikle mulighederne for musisk udfoldelse også for børn og unge fra familier, som ikke traditionelt benytter sig af de kulturelle tilbud i kommunen (se Hjørring modellen ”Sistema Hjørring” for inspiration, finansiering og praktisk udformning). 

Musiklegestue for (udvalgte og ”udsatte”) børnehavebørn i 4 årsalderen kan være supplement og forløber. 

I samarbejde mellem skoler og med hjælp fra frivillige (amatør)musikere fra lokale orkestre kan oprettes børneorkester på en eller flere skoler. 

Et andet kreativt eksempel: 

Gadeteatre inviteres til byerne fx i samarbejde med Helsingør Teater. 

Desuden støtter vi de lokale musik- og teaterforeninger: fx Ragnarock, Nivå Amatørteater, Madam Mangor, Nivå Musiklaug. Ligesom vi støtter de lokale kultur- og medborgerforeninger fx Egedal Medborgerhus forening, Fællesværket, Kultur Stationen, Den gamle Biograf.