Uddybende om SF´s socialpolitik

Solidaritet – mindre ulighed og fokus på de fattigste og svageste borgere

Der er brug for en værdighedsreform, som omfatter såvel social-, beskæftigelses- og sundhedspolitikken m.m.. 

Borgerne skal mødes med respekt og inddrages i løsningen af hele deres problemkompleks samlet. Der skal satses massivt på uddannelse, opkvalificering og job.

Tilgangen skal ske med et helhedssyn på det enkelte menneske således, at indsatsen bliver sammenhængende og forebyggende.

Brugen af revalidering og andre uddannelsestilbud skal styrkes således, at borgere med sociale og beskæftigelsesmæssige problemer får mulighed for at komme til at klare sig selv på længere sigt. 

Udsatte børn, unge og deres familier skal sikres tidlig og forebyggende indsatser ved fagligt, kvalificerede medarbejdere og godt tværfagligt samarbejde mellem sagsbehandlere, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), sundhedsplejen, samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi (SSP), skoler, daginstitutioner og tale-hørepædagoger.

Det samme gælder for børn med handicap og deres familier, som også har brug for godt tværfagligt arbejde af fagligt, kvalificerede medarbejdere.

Medarbejderne skal styrkes fagligt og tilbydes efteruddannelse indenfor de relevante kategorier. 

Uddannelsessystemet skal være fleksibelt, så socialt udsatte, unge med handicap eller psykiske lidelser har mulighed for at gennemføre en uddannelse. 

På handicapområdet skal der være gode fritids- og kulturtilbud, kvalificerede sundhedstilbud, hurtig adgang til/bevilling af hjælpemidler og den rette omsorg og pleje. 

Boligsocial indsats

Vi ønsker blandede boligområder, og vi vil ikke acceptere parallelsamfund i vore boligområder. 

Skole- og daginstitutionsområdet

Daginstitutioner:

Vi har fokus på omsorg, læring og udvikling. Igennem leg og samvær med pædagoger og andre børn, får børn nye færdigheder og udvikler sig. Nysgerrighed, kreativitet, evne til at indgå i sociale sammenhænge og sproglige kompetencer er noget af det, daginstitutionerne arbejder med.

Pædagogernes og medhjælpernes mulighed for efteruddannelse er vigtig i forhold til at sikre dagtilbud af høj kvalitet. Normeringen og de fysiske rammer er ligeledes vigtige forudsætninger for at opnå målet om højkvalitetstilbud. 

SF vil derfor arbejde for:

Børn i daginstitutioner skal have en hverdag i mindre grupper og trygge omgivelser.

Reelle minimumsnormeringer med ansigts- til ansigtstid mellem børn og voksne skal indføres.

Max. 6 børnehavebørn pr. voksen og max. 3 vuggestuebørn pr. voksen skal være en realitet hele dagen. Pædagogfagligheden skal være høj. Derfor vil vi i løbet af de næste år have hævet antallet af uddannede pædagoger til 60% fra 50% i dag.

Vi skal have forskellige institutioner med forskellige størrelser og f.eks. skovbørnehaver giver gode muligheder for at give børnene naturoplevelser. 

Skoler:

Forældre skal igen selv bestemme, hvornår barnet skal starte i skolen. Vi skal ikke have kassetænkning, når det handler om, hvorvidt de enkelte børn er parate til at starte i skolen.

Skoledagen bliver ikke god, fordi den er lang. Den bliver god, fordi der er tid til det enkelte barn. Derfor vil SF forkorte skoledagen med 1 time pr. dag. Der er gode erfaringer fra Coronatiden, der viser vejen for en bedre hverdag for børn i skolerne.

Der skal være mulighed for 2 lærer, eller lærer og pædagog i klassen og tiden i SFO (Skole- og Fritidsordningen) og klub skal udvides.

Værdig omsorg for mennesker med fysisk og psykisk handicap, samt for svage og syge ældre

Der skal fokus på plejekrævende ældre på plejecentrene og i hjemmeplejen.

Den fysiske og psykiske aktivering af de svage ældre skal styrkes medhenblik på, at de i længere tid bevarer deres førlighed og færdigheder, hvilket skal ske både i hjemmeplejen, men også på plejecentrene. Dette vil være til gavn for borgerne, men også for plejepersonalet, som vil kunne undgå for meget fysisk nedslidning for tidligt.

Vi vil arbejde for flere fuldtidsansatte i ældreplejen samt styrke efteruddannelse, som livslang læring for plejepersonalet. Det vil også have betydning i forhold til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.