Anders Jensen

Anders Jensen

Jeg er 64 år gift og har to voksne børn og indtil videre 3 børnebørn. Jeg er uddannet naturgeograf og arbejder til dagligt som konsulent hos WSP Danmark inden for klima og miljø, hvor mit speciale er stormflodssikring af vores kyster. Ved siden af mit professionelle virke, har jeg været censor på geografiuddannelserne i Danmark i mange år. Jeg har boet i Fredensborg by i mere end 30 år hvor Jeg har været medlem af og formand for forældrebestyrelsen i Fredensborg Skole. Børn og unges trivsel og læring ligger mig meget på sinde, da det efter min mening er helt afgørende for vores alles fremtid og trivsel, at ingen bliver tabt i folkeskolen og må starte voksenlivet uden uddannelse og bagagen fuld af nederlag. Jeg går ind for at prioritere indsatsen for at give alle børn, uanset baggrund og evner, et skoleforløb som giver dem tillid til egne evner og et godt selvværd.

Mærkesager

Børn og unge

Jeg går ind for at prioritere børne og unge området gennem at tiltrække flere uddannede pædagoger til vuggestuer og børnehaver samt udvide to-lærer ordning i de mindste klasser i skolen. Der skal fokus på at alle børn som minimum består 9. klasses afgangseksamen før de forlader skolen. Det vil koste penge og kræve omprioriteringer, men set over en årrække vil det helt sikkert medføre mindre ressource forbrug inden for social området.

Trafik

Fredensborg by er gennemskåret af hovedvej 6 mellem Helsingør og Hillerød. Daglig passerer mere end 10.000 biler gennem byen, herunder en voldsom mængde lastbiler, med deraf følgende gener i form af larm og barriere dannelse. Jeg vil arbejde for at det bliver undersøgt om gennemfartsvejen kan blive gravet helt eller delvist ned gennem Lundebakken fra Endrupvej i nord til efter Slotsgade i syd.

Jeg vil også prioritere en cykelsti mellem Fredensborg og Nivå / Kokkedal. Fredensborg Kongevej er ikke en sikker cykelrute og den intense og hurtige trafik gør det ubehageligt at cykle mellem Fredensborg og de øvrige bycentre i kommunen. Efterhånden som flere anskaffer sig elcykler bliver det muligt at køre de lidt længere strækninger på cykel også uden at være i top form, men det kræver at det ikke skal ske med liv og helbred som indsats.

Erhvervsudvikling

Der er lavet mange gode initiativer til at fremme forretningslivet i Fredensborg, men på grund af byens placering midt mellem Hillerød, Helsingør og Hørsholm og mangel på lokale arbejdspladser, er kundegrundlaget begrænset. Jeg vil arbejde for at få flere turister til byen og gerne turister med penge på lommen og tid til at bruge dem. En cykel og vandresti hele vejen rundt om Esrum Sø vil være noget folk vil komme forbi for at nyde, og hvis der skabes mulighed for at overnatte med autocamper / campingvogn nær Fredensborg by vil det helt sikkert kunne tiltrække mange nye kunder til byens butikker.

De mange tomme bygninger rundt om i byen er heller ikke befordrende for udviklingen, jeg vil arbejde for at etablere et kommunalt – privat partnerskab, som skal arbejde for, at de mange tomme erhvervsarealer udlejes eller sælges på favorable vilkår til f.eks. iværksættere. Hvis det ikke er muligt, skal tomme erhvervsbygninger nedrives og erstattes med leje boliger til priser som er til at betale også for enlige.