Vedtægter for Socialistisk FolkepartiFredensborg-Hørsholm

logopngVedtægter for Socialistisk Folkeparti
Fredensborg-Hørsholm

§ 1. Partiforeningens navn er SF Fredensborg-Hørsholm.
Partiforeningen er tilsluttet Socialistisk Folkeparti og anerkender partiets lovbestemmelser samt princip- og handlingsprogram, som grundlag for partiforeningens organisatoriske og politiske arbejde.
Partiforeningen omfatter Fredensborg og Hørsholm kommuner.

§ 2. Partiforeningens formål er at virke for tilslutning til SF gennem oplysningsvirksomhed, møder, aktioner og andre aktiviteter såvel på landspolitiske som på det kommunalpolitiske plan.

§ 3. Generalforsamlingen er partiforeningens højeste myndighed.
Ordinær Generalforsamling afholdes i første kvartal, én gang om året og indkaldes med mindst 14 dages varsel.
Dagsorden skal mindst omfatte:
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra formand
3. Beretning fra Kasserer. Forelæggelse af revideret regnskab og budget.
4. Indkomne forslag
5. Valg i henhold til § 6
6. Eventuelt
Ethvert medlem, der har betalt kontingent for det nærmeste forgående kvartal har stemmeret på generalforsamlingen.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes normalt ved simpelt stemmeflertal.
Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 stemmers flertal.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

§ 4. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter, at 1/5 af medlemmerne eller 1/3 af bestyrelse har fremsendt anmodning herom. Denne anmodning skal omfatte forslag til dagsorden. Disse dagsordenspunkter kan ikke afvises af generalforsamlingen, men skal behandles.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 7 dages varsel.

§ 5. Mellem Generalforsamlingerne er bestyrelsen i partiforeningen højeste myndighed.

§ 6. Partiforeningen ledes i det daglige af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på i alt 5 medlemmer: Formand, kasserer og 3 menige medlemmer.
Formand og to menige medlemmer vælges i lige år.
Kasserer og ét menigt medlem vælges i ulige år.
To suppleanter vælges hvert år, så længe partiforeningen dækker to kommuner, således at der vælges en suppleant fra Fredensborg og en fra Hørsholm.
Byrådsmedlemmer tiltræder bestyrelsen som fødte medlemmer.
Fratræder et bestyrelsesmedlem i valgperioden suppleres bestyrelsen af suppleant valgt på generalforsamlingen.
Her ud over vælges der hvert år én revisor og én revisorsuppleant på generalforsamlingen.

§ 7. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden, herunder retningslinjer for økonomikontrol. Bestyrelsen skal ligeledes sikre at byrådsmedlemmer og andre udpegede
tillidsfolk, som efter SF’s partiskattelove er forpligtiget til at betale partiskat, afregner denne skat senest den 10. i måneden efter udbetaling.

§ 8. Alle bestyrelsesmøder er åbne for medlemmer. Alle medlemmer har taleret.

§ 9. Fastlæggelse af opstillingsform og opstilling af kandidater til kommunevalg foregår på et dertil indkaldt medlemsmøde.

§ 10. Indstilling til regionsbestyrelse om, hvilken opstillingsform, partiforeningen ønsker anvendt ved opstilling af folketingskandidater og regionskandidater, foregår på et dertil indkaldt medlemsmøde.

§ 11. Valg af delegerede til landsmøder foregår på et dertil indkaldt medlemsmøde.

§ 12. Valg eller indstilling til andre tillidsposter sker på bestyrelsesmøder.

§ 13. Partiforeningen kan kun opløses på en generalforsamling med mindst ¾ flertal blandt de fremmødte. Ved opløsning tilfalder partiforeningens midler den/de partiforeninger, medlemmerne overgår til.

§ 14. Ændringer af disse vedtægter kan kun ske på en generalforsamling med mindst 2/3 blandt de fremmødte.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling for SF Fredensborg-Hørsholm 20. marts 2006 og ændret på generalforsamlingen den 12. marts 2007 og 8. april 2008.
På generalforsamlingen 10. 2. 2010 vedtoges en ændring af §6, således at det nu fremgår at der skal vælges to suppleanter til bestyrelsen, en fra hver af de to kommuner.
Ulla Frøsig, formand.