Moserne i Fredensborg Kommune i klimakampen af Torben Forskov

De tanker, der har været fremført om en bedre dræning og vandafledning i Langstrup Mose er i direkte modstrid med den nationale klimapolitik og miljøpolitik. Kulstofrige lavbundsjorde skal braklægges og evt. i et vist omfang tilplantes med skov, så de kan bruges til at tilbageholde drivhusgasser, som CO2. Jeg forstår slet ikke, at De Konservative og andre interessenter ikke er med på den dagsorden.

I selve mosen er der tørvejord, som består af gamle planterester, der er stabilt, så længe der ikke kommer ilt til. Vand er årsagen til at disse stabile forhold har kunnet opretholdes i mange år. Med sænkning af vandstanden ved dræning eller øget vandafledning kommer luftens ilt ned i jorden, og denne nedbrydes og synker. Nedbrydningen er en slags forbrænding og den frigiver CO2.

Samtidigt kan der ske en iltning af jern til okker, som frigives og er giftigt for fisk og insekter.
I De Konservatives (Ulla Hardy-Hansens) perspektiv, som beskrevet i Frederiksborg Amts Avis 3. april 2020, ser virkeligheden således ud: ”Tørvejord kan sætte sig, og dermed er en jordlod nær en mose yderligere sårbar overfor høj vandstand. Og ja, landmændene har købt eller arvet arealerne, der ligger tæt på en mose, men derfor er det alligevel samfundets ansvar at gå ind og afhjælpe konsekvenserne af klimaforandringerne for landmændene”. Det fremgår også, at Ulla Hardy-Hansen er personligt interessent, idet en tredjedel af hendes jord har været oversvømmet.

Nej, samfundet skal ikke støtte tiltag, der belaster klima og miljø ved dræning og vandafledning af Langstrup Mose område. I stedet skal vi samarbejde om, at gennemføre en multifunktionel jordfordeling, der ud over en klimaeffekt også kan bidrage til at øge den rekreative værdi. Ved en multifunktionel jordfordeling tager lodsejere lavbundsjorder ud af drift til natur- og miljøformål, og lodsejerne får til gengæld god landbrugsjord som erstatning. Der er allerede afsat en statslig støttepulje til dette formål.

Landbrugsorganisationen Landbrug og Fødevarer og DN (Danmarks Naturfredningsforening) nåede i februar 2019 til en fælles forståelse om dette (se nederst). Men jeg fornemmer ikke, at de Konservatives udspil om Langstrup Mose er i overensstemmelse med denne forståelse.

SF går ind for en multifunktionel jordfordeling, der kan gøre gavn på natur- og klimaområdet ved yderligere moseopbygning og skovrejsning (som fjerner CO2 fra atmosfæren), og ved at skabe nye muligheder for rekreativ anvendelse.

Min våde drøm for kommunens lavbundsområder er
  • at dræning af tørvejord lukkes, så områderne går fra at være CO2- udledende til at være CO2- bindende.
  • at landbrugsdrift på tørvejorde bevæger sig mod økologisk drift, hvor kunstgødning af mosearealerne ikke finder sted, da specielt kvælstofgødning fremmer nedbrydningen.
  • at kvælstof fra omliggende jorder tilbageholdes af mosen, så også havmiljøet skånes.
  • at mosen kan bruges til aflastning af Niveåen ved heftige regnskyl, så oversvømmelser nedstrøms i Nivå by ikke forøges.
  • at der sker en begrænset skovrejsning med forskellige træarter, der egner sig til den aktuelle jordbund. Gerne lidt mere skov og lidt mindre pilekrat. Men at der også bibeholdes åbne områder med mulighed for den artsrigdom, der hører til mosens natur, og som sikres ved let græsning og høslæt.
  • at der skabes en mere spændende rekreativ adgang og at denne forbindes til det øvrige stisystem langs Niveåen.
  • at evt. handel med arealer sker til priser, der ikke er opskruede pga. forventninger til EU-arealtilskud eller lignende.
Jeg håber, der kan skabes en bred og fælles forståelse for en multifunktionel jordfordeling, der kan understøtte kampen for en rigere natur og et bedre klima.

Torben Forskov
Medlem af Grønt Råd for SF

Reference: Fælles løsninger – for natur og landbrug feb. 2019