Fakta om Esrum Søsti

Her er en række facts om Naturfredningsforeningens forslag inkl. et kort, der viser stiens placering.

- Der er alene tale om en gangsti på grus. Ikke en asfalteret cykelsti.

- På kortet ses den ny stis placering som de røde linjer. De nye stier forbinder sig med de grønne linjer, som er de eksisterende stier. På den måde kan man komme hele vejen rundt om søen.

- Bemærk at der ikke skal anlægges ny sti i Sørup og slotsparken. Man kommer til at gå ad Sørupvej og på de eksisterende gangstier i slotsparken. Lodsejerne i Sørup berøres ikke af den nye sti.

- Det ses, at de nye røde stier flere steder er trukket tilbage fra søbredden af hensyn til fuglelivet. Det er sket efter dialog med Dansk Ornitologisk Forening. Der er bl.a. taget hensyn til et potentielt ynglested for havørne.

- De nye stier i Fredensborg Kommune er på i alt 2,8 kilometer og skønnes at koste 3-4 millioner kroner i anlæg.

- Danmarks Naturfredningsforeningen forslag til fredning med sti har bl.a. til formål at:

»bevare og forbedre det åbne kultur- og landbrugslandskab med store udsyn over det markante istidslandskab og over Esrum Sø.«

»Sikre og øge den biologiske mangfoldighed i området og forbedre levevilkårene for et rigt dyre- og planteliv.«

»Skabe mulighed for etablering af en rekreativ sti, der er tilpasset natur og landskab.«

- Naturfredningsforeningen har foretaget en miljøvurdering, som konkluderer, at stien ikke vil skade naturen.

- Fredning med sti er i overensstemmelse med Naturbeskyttelsesloven, der giver mulighed for fredning med ekspropriationslignende karakter og erstatning til berørte lodsejere.